Selama ada kemauan yang kuat, segala masalah pasti dapat teratasi. Karena dunia ini letaknya di tangan bukan di hati

Tuesday, April 13, 2010

Bahasa Sunda : Diskusi

I. Panumbu Catur :
Assalamualaikum Wr. Wb
Langkung ti payun hayu urang pangjatkeun puji miwah syukur ka Allah SWT, anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya.
Shalawat miwah salam mugia ditetepkeun ka jungjungan urang Nabi Agung Muhamad SAW para kaluwargana, para sahabatna, para tabi’i-tabi’I na, tur ka urang sadaya salaku umatna, Amiin.
Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang ngawitan ieu acara ku maos basmallah sasarengan.
Acara urang lajengkeun,
Nyaeta sawala anu temana Siar Agama anu bade didugikeun ku Rika, Putri, Arif. Waktos sinareng tempat disumanggakeun .

II. Panyaji 1 :
Syiar Agama nyaeta kagiatan kaagamaan anu maksadna pikeun nyampaikeun ajaran-ajaran kaagamaan ka masyarakat luas biasana mah syiar Agama sok di sampekeun dina acara mingguan sapertos pangajian-pangajian anu dilaksanakeun di mesjid-mesjid. Anus ok nyampekeun syiar teh nyaeta ustadz/ustadzah, kiayi-kiayi, ulama-ulama sarta jalmi-jalmi anu ngartos kana agama.
Tujuan nyaeta pikeun ngarubah akhlak, nuntun manusa kaarah anu lurus. Tapi di jaman ayeuna mah loba jalmi anu ngaremehkeun agama khususna urang salaku generasi muda anu gampang kapangaruhan ke budaya-budaya anu tos teu saluyu jaung ajaran agama sapertos budaya barat.

III. Panyaji 2 :
Tina hasil survey, pamuda Indonesia jaman ayeuna mah dina jangka waktos 1 bulan teh biasa 5 kali ngalakukeun hal-hal kriminal sapertos mabok, tauran, mabal jeung sajabana.
Supados pamuda-pamudi jaman ayeuna teu ngalakukeun hal anu nyimpang ti ajaran. Kedah kawitan ku ibu-ramana heula terus disakolanana sapartos ayana kagiatan rohis tapi cara nyampekeunana teu kenging monoton misalna cerahmana nyarios bae, tanpa ayana kominukasi jeung peserta.

IV. Panyaji 3 :
Cara nyampekeun anu monoton kieu teh anu nyebabkeun pesertana jadi bosen. Jadi, dina nyampekun dakwah eta teh cek bahasa Indonesia mah kudu diayakeun “inovasi”. Sapartos dina kiwari ieu, anu nuju kasohor nyaeta film “Ayat-ayat cinta” anu disadur tiba novel karangan Habiburrahman El-Shirazy. Film tur novel eta teh loba elmu anu tiasa ngajadikeun urang leuwih terang kana Islam jeung mangrupakeun syiar anu mere tuntunan jeung pandangan urang ka hareup.

V. Panumbu Catur :
Hadirin anu ku simkuring dipihormat, Acara demi acara parantos rengse, sim kuring atas nami pangjajap acara ngahturkeun nuhun kana perhatosanana, hapunten tina samudaya kalepatan, Akhirul Kalam . Wassalamualaikum Wr. Wb